พิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา » นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

16 สิงหาคม 2023
171   0

วันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางพิมพ์วลัญช์ วงค์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ และคณะครู ต้อนรับนางจุรีรัตน์ จินตนาสิทธิคุณ นักวิชาการการศึกษาชำนาญการพิเศษ นางกมลลักษณ์ ก้อนแก้ว นักวิชาการชำนาญการทและนางสาวธฤตา โลกคำลือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ(พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ และเยี่ยมชั้นเรียน โดยทางโรงเรียนจะนำข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป