ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 45 ตั้งอยู่หมู่บ้านผาแตก ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2503 ทำการสอนโดยตำรวจตระเวนชายแดน

2506 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 20,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน และบ้านพักครู ต่อมาตำรวจตระเวนชายแดนได้ย้ายโรงเรียน มาตั้งที่หมู่บ้านผาหมีซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย – พม่า ประมาณ 200 เมตร ได้วางศิลาฤกษ์ก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2506

2513 ราษฎรในหมู่บ้านเห็นว่าการคมนาคมไปสู่ตัวเมืองลำบากมากโดยเฉพาะฤดูฝนเพราะหมู่บ้านตั้งอยู่บนภูเขาสูงชัน เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนารถ เสด็จเยี่ยมราษฎรในหมู่บ้านเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ราษฎรได้กราบบังคมทูลขอย้ายที่ตั้งหมู่บ้านมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากชายแดน ไทย – พม่า ประมาณ 1,500 เมตร เพื่อสะดวกในการคมนาคมจึงย้ายอาคารเรียน และบ้านพักครูมาสร้าง ณ บริเวณที่อยู่ปัจจุบัน

2518 กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนได้ทำการโอนโรงเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยนายอำเภอแม่สาย ครูใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการโรงเรียนเป็นสักขีพยาน

2525 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้อนุญาตให้โรงเรียนสอนชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2527 ได้รับโอนโรงเรียนพัฒนาและสงเคราะห์บ้านผาฮี้ ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕  สาขาบ้านผาฮี้

 2531 ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียน ในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบท (กศ.พช.) เป็นโรงเรียนแรก ในตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย และได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการใช้บทเรียนสำเร็จรูป( อาร์ ไอ ที )

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เวลา 15.15 น. ถึง 16.16น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยี่ยมโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕

          ปัจจุบันโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ มีพื้นที่ จำนวน 2 ไร่ 1 งาน อยู่ห่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ประมาณ 35 กิโลเมตร เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ